;

Warunki najmu

Zapoznaj się z naszymi warunkami najmu.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu Samochodu określają warunki oddania do użytkowania Najemcy samochodu przez Wynajmującego.

 

2. Strony:

a. Najemca (Klient): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą).

b. Wynajmujący: osoba, która jest właścicielem samochodu F.H.U.ASTON

 

3. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać osoba, która ukończyła 21lub 25 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca - ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.

 

4. Samochód może być kierowany przez osobę wymienioną w umowie Najmu.

 

Warunki płatności, kaucje

5. Warunkiem wynajmu samochodu jest wpłacenie kaucji oraz zapłata z góry za okres najmu.

 

6. Kaucja podlega zwrotowi, po właściwym zwrocie auta oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu. Kaucja zostaje pomniejszona o wszystkie wydatki i szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Klienta, na co Najemca wyraża niniejszym zgodę.

 

Podróże zagraniczne

7. Przemieszczanie się wynajętym samochodem poza granice Polski wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie oraz dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do rejonów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji ,Białorusi ,Ukrainy i Mołdawii są zabronione.

 

8. W przypadku niedotrzymania warunków wskazanych w w/w punkcie Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice Polski ponosi Najemca w pełnej wysokości.

 

Zwrot pojazdu

9. Po zakończeniu obowiązywania umowy najmu , Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie.

 

10. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego i powinno zostać zgłoszone co najmniej 24 godziny przed upływem terminu zwrotu.

 

11. W przypadku braku zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu, Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę.

 

12. Nie zwrócenie samochodu w ciągu 2 godzin od momentu zakończenia umowy, traktowane zostaje jako przywłaszczenie i zgłoszone zostaje Policji.

 

Zobowiązania Najemcy

13. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, z jaką otrzymał pojazd przy odbiorze(pełny zbiornik paliwa).

 

14. Najemca zobowiązany jest do utrzymania samochodu w należytej czystości, gdyż taki sam otrzymuje. Jeżeli pojazd nie spełnia przy zwrocie powyższych warunków zostaje pobrana opłata według cennika – kary umownej.

 

15. W czasie użytkowania pojazdu, Najemca zobowiązuje się do:

a. Zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą(każdorazowe zamykanie samochodu ,staranne zabezpieczenie dokumentów pojazdu oraz kluczyków, parkowanie samochodu na parkingach strzeżonych).

b. Wykonania codziennej obsługi samochodu(sprawdzenie oleju silnikowego, płynu hamulcowego, chłodzącego, sprawdzenie działania świateł mijania i drogowych).

c. Stosowania w samochodzie paliw zgodnie ze specyfikacją silnika.

d. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.

e. Najemca nie może używać samochodu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy.

 

16. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz przewożenia zwierząt.

 

17. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu(fotelik dziecięcy ,bagażnik dachowy, nawigację GPS itp.) Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy sposób korzystania z akcesoriów , a także wyposażenia dodatkowego.

 

Uszkodzenia, wypadek, kradzież

18. W razie uszkodzenia pojazdu w wyniku wypadku ,kradzieży, włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków, dokumentów do pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu lub Policji.

 

19. W przypadku, gdy Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki, oraz kradzieże wynikające z jawnych zaniedbań Najemcy lub rażącego niedbalstwa, np; spożywania przez niego alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź innych środków o podobnym działaniu oraz brawurowej jazdy - ubezpieczenie od wypadków i kradzieży traci ważność. Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu wg. stawki najmu za każdą dobę.

 

20. Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.

 

21. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu ( uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp.) nie są objęte żadnym ubezpieczeniem - zostaną usunięte na koszt najemcy.

 

22. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości, Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom, na co Najemca wyraża zgodę.

 

23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z awarią pojazdu w sytuacji gdy do awarii doszło z przyczyn nie leżących po stronie wynajmującego.

 

24. F.H.U. ASTON zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy. F.H.U. ASTON nie odpowiada za szkody i roszczenia Najemcy jakie mogą wynikać w takim przypadku.

 

25. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.

 

Kary umowne - Cennik:

 • utrata kluczyków-500zł
 • utrata kluczyków z pilotem - 1000 PLN
 • zarysowanie elementów karoserii - 400 PLN el
 • zarysowanie lusterek bocznych - 100 PLN.szt
 • brak kołpaka oryginalnego - 100 PLN
 • brak kołpaka nieoryginalnego - 50 PLN
 • złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie - 300 PLN
 • brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej.- 300 PLN
 • samochód nieposprzątany lub nieumyty - 50 PLN
 • uszkodzenie lub utrata dodatkowego wyposażenia (GPS,Tel.kom. i inne) - 500 PLN
 • zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - 200 PLN

 


 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne na stronie RODO.